SPLOŠNI POGOJI POSLOVNEGA SODELOVANJA/POSLOVANJA

EMPORIO, d.o.o.

Limbuško nabrežje 15, 2341 Limbuš

I. Splošne določbe

Namen predmetnih splošnih pogojev je ureditev vseh medsebojnih odnosov med podjetjem EMPORIO, d.o.o., Limbuško nabrežje 15, 2341 Limbuš (v nadaljnjem besedilu naročnik), in njegovimi dobavitelji, če ni med naročnikom in dobaviteljem (stranki teh pogojev), izrecno in pisno dogovorjeno drugače.

II. Veljavnost

Ti splošni pogoji so sestavni del vsakega naročila ali pogodbe med strankama ter veljajo za vse dobave in ponudbe dobaviteljem kupcu. Sklicevanje dobaviteljev na lastne standarde ali prodajne oziroma dobavne pogoje se zato ne upošteva. Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani naročnika/od dne posredovanja dobavitelju na način, kot je običajen za siceršnje sodelovanje.

III. Plačilo, dobava

Cena in pogoji plačila se dogovorijo z medsebojno pogodbo med naročnikom in dobaviteljem ali pa se dogovarjajo sprotno ob vsakokratnem naročilu.
Dobavitelj se zavezuje dobaviti naročeno blago oziroma izdelke v roku, dogovorjenem ob vsakokratnem naročilu. Če dobava ne bo opravljena v dogovorjenem času, mora dobavitelj to pravočasno pisno sporočiti naročniku, sicer lahko naročnik obračuna pogodbene penale v višini 5% od vrednosti posameznega naročila.

IV. Poslovna skrivnost

Podatki o tretjih osebah, ki so kot naročnikove neposredne stranke zajete v medsebojne odnose po teh splošnih pogojev, se štejejo za poslovno skrivnost. Dobavitelj se zavezuje, da bo podatke o medsebojnem poslovanju skladno s temi splošnimi pogoji in ki se nanašajo na stranke – končne kupce naročnika, ustrezno zaščitil in onemogočil dostop do le-teh s strani tretje nepooblaščene osebe. Dobavitelj se tudi zavezuje, da navedenih podatkov ne bo uporabil brez izrecnega pisnega soglasja naročnika, da jih ne bo zlorabil v svojo ali korist tretjih oseb ali z njimi ravnal na način, da bi lahko naročniku nastala škoda.

Dobavitelj, njegovi zaposleni in odgovorne osebe so za izdajo podatkov, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost, ali njihovo neupravičeno uporabo, kot je opredeljena zgoraj, kazensko in civilno odgovorni.

Stranki soglašata, da bosta poslovno skrivnost zagotavljali in jo uporabili le za namene izvrševanja predmeta pravnega posla, sledeč predmetnim splošnim pogojem.

Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti ne velja zgolj v primerih, ko:
– je stranka seznanjena s poslovno skrivnostjo, še preden jo je prejela s strani druge stranke;
– poslovna skrivnost postane javna ali stranki poznana iz drugega razloga, kot pa zaradi kršitve pravnega posla;
– stranka na podlagi izrecnega pisnega soglasja druge stranke posreduje poslovno skrivnost tretji osebi.

V. Dokumentacija in varovanje skrivnosti

Podatke o končnih kupcih (naziv, kraj, dejavnost, izdelki, ki jih potrebujejo, in vse ostalo) ter druge stvari in informacije, ki jih naročnik da ali dobavitelja drugače seznani z njimi, bo dobavitelj varoval kot poslovno skrivnost in jih brez predhodne pisne privolitve naročnika ne sme predati tretjim osebam ali uporabljati za druge namen, ki niso skladne s temi splošnimi pogoji.

Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti traja ves čas trajanja poslovnega sodelovanja med naročnikom in dobaviteljem, kot tudi po zaključku vse do trenutka, ko vse te informacije ne postanejo splošno znane, vendar najmanj za obdobje 5 let po zaključku sodelovanja.

Izključni lastnik posredovane dokumentacije in informacij ostane naročnik, ki lahko kadarkoli od dobavitelja zahteva vračilo vse prejete dokumentacije, vključno z vsemi morebitnimi kopijami le-teh.

Dobavitelj produktov, ki jih je izdelal ali pribavil na podlagi dokumentacije naročnika ali z uporabo informacij, ki mu jih je dal na razpolago naročnik, ne sme dobavljati tretjim osebam ali jih uporabljati sam. Prav tako dobavitelj ne sme brez izrecnega pisnega soglasja naročnika sam vzpostavljati kontakta s končnimi kupci naročnika ali jim neposredno ponujati lastne produkte.

VI. Splošna določila

V primeru, da naročnik in dobavitelj za posamezne posle dogovorita posebne pogoje, veljajo le-ti skladno s posebno pogodbo ali naročilnico.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so tako specifikacije dobav kakor tudi vsa poslovna, komercialna, tehnična in proizvodna dokumentacija poslovna skrivnost.

Kršitev poslovne skrivnosti ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev vseh oblik poslovnega sodelovanja, v kolikor naročnik v roku 7. dni od seznanitve s kršitvijo o tem dobavitelja pisno obvesti.

VII. Sankcije

V kolikor dobavitelj ne ravna skladno z določili predmetnih splošnih pogojev, je dolžan naročniku v roku 7 dni odkar ga slednji obvesti, da je bil seznanjen s kršitvijo, plačati pogodbeno kazen v znesku v višini 50.000,00 EUR.
Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljaviti od dobavitelja vso škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitev s strani dobavitelja.

VIII. Uporaba prava

Za razmerja med strankama se uporablja pravo Republike Slovenije. Poleg predmetnih pogojev se v razmerju med strankama uporabljajo tudi veljavni predpisi, ki urejajo zadevno področje.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je za reševanje morebitnih sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

IX. Sprejetje splošnih pogojev sodelovanja

Ko po prejemu predmetnih pogojev dobavitelj na način, na katerega stranki običajno poslujeta, z naročnikom dogovori prvo dobavo, se šteje, da je dobavitelj seznanjen s predmetnimi splošnimi pogoji in da soglaša z njihovo vsebino.

Ti splošni pogoji se objavijo na spletni strani na naslovu tukaj in veljajo do preklica, spremembe ali dopolnitve.

EMPORIO, d.o.o.